Obchodní podmínky a dokumenty ke stažení

Všeobecné Obchodní Podmínky (PDF)

Protokol Odstoupení od Kupní smlouvy (PDF)

Reklamační protokol (PDF)

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetového obchodu


1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod www.detska-elektricka-auticka.cz funguje na principu přeposílání objednávek.
Vaše objednávky jsou k vyřízení předávány velkoobchodnímu dodavateli.

1.1.1. Provozovatel zprostředkovatelského serveru Detska-elektricka-auticka.cz (nabízí zboží):

Dominik Horváth
IČ: 08335591
DIČ: nejsem plátce DPH
se sídlem:
Pustiměřské Prusy 64
68321 Pustiměř
Česká republika
(dále jen „zprostředkovatel“)

1.1.2. Prodávající (uzavírá kupní smlouvu, fakturuje a odesílá zboží, vyřizuje záruky a reklamace):

Jiří Rebitzer
IČ: 43237347
DIČ: CZ6202201247
se sídlem:
Krušnohorská 368/17
417 01 Dubí 1
Česká republika
(dále jen „prodávající“)

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele. Internetový obchod je
zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
www.detska-elektricka-auticka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. K mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu).

3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží.

3.4.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli a ten
ihned prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím přes zprostředkovatele zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. V hotovosti v provozovně prodávajícího (po předchozí domluvě).

4.1.2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.1.3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200383930/2010 , vedený u
společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nebo zprostředkovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní
cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a
od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží , přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek . Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a
to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).

7.1.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Podle §2165 občanského zákoníku. Odst. 1 občZ v délce 24 měsíců od převzetí
zboží.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné.

7.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá.

7.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího reklamované zboží.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a zprostředkovatelem také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních
údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. Požádat prodávajícího, zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8.2. Požadovat, aby prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k
ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu
či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Jiří Rebitzer, Krušnohorská 368/17,
417 01 Dubí 1 , adresa elektronické pošty obchodreba@seznam.cz nebo
obchodreb@seznam.cz , telefon 608 282 878, 602 282 878

12.6. V případě vzniklých spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, je možné řešit tyto
spory také mimosoudní cestou. V takovémto případě se může Kupující obrátit na instituci
mimosoudního řešení sporu, což je například Česká obchodní inspekce ( webový formulář ) anebo
řešit spor online pomocí ODR platformy Online Dispute Resolution Platform . Informace o
mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce
zde .

 


Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s
použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s
tímto způsobem placení vznikají.“
Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o
rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamace"), spolu s údaji
o tom, kde lze reklamaci uplatnit.“
Ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho
žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.“
Ustanovení § 1811 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a
tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před
uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…údaje o právech
vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto
práv…“
Ustanovení § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá
strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“
Doplnit další osobní údaje, které jsou prodávajícím zpracovávány - osobním údajem je jakákoliv
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený
nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat…

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 15. 10. 2021